مقاله "موانع اجرای رویه‌های حاکمیت شرعی در بازار‌های مالی"
شنبه, 11 تیر 1401 03:39 سید علی حسینی فاطمه بابائی حاکمیت شرعی فصلنامه بورس اوراق بهادار 45
Gallery Image 1

فصلنامه بورس اوراق بهادار در شماره جدید خود مقاله " موانع اجرای رویه‌های حاکمیت شرعی در بازار‌های مالی " را منتشر کرده است.

چکیده مقاله

نادیده گرفته شدن بسیاری از مولفه های اخلاقی و قوانین شرعی در مدل‌های گسترش یافته حاکمیت شرکتی نشان دهنده این است که در صنعت مالی اسلامی اجرای رویه‌های حاکمیت شرعی در نظارت شرعی در کانون آن متمرکز شده است اجتناب ناپذیر است.حاکمیت شرعی نوعی حاکمیت شرکتی اسلامی است که ارزش‌های بیشتری را به سیستم حاکمیت شرکتی موجود اضافه می‌کند.هدف پژوهش حاضر بررسی یافته‌های دانشگاهیان و شاغلان بازار‌های مالی درباره موانع اجرای رویه‌های حاکمیت شرعی در بازار‌های مالی است.پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است که داده‌های آن از طریق ارسال پرسشنامه‌ها جمع آوری و سپس با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته‌های حاصل از 171 پرسشنامه دریافت شده و در سال 1399نشان می‌دهد که بیشتر پاسخ گویان موانع اجرای سیستم حاکمیت شرعی در بازار‌های مالی کشور با اهمیت قلمداد کرده اند.همچنین نتایج نشانگر این است که میزان تحصیلات بر دیدگاه‌های پاسخگویان در خصوص موانع اجرای رویه‌های حاکمیت شرعی در بازار‌های مالی تاثیر دارد، با این وجود سابقه کاری پاسخگویان، وضعیت اشتغال آن‌ها و مرتبه علمی دانشگاهیان بر دیدگاه‌های آن‌ها تاثیر گذار نیست.یافته‌های این پژوهش می‌تواند منبع اطلاعاتی ارزشمندی را برای نگارش چارچوب حاکمیت شرعی در صنعت مالی اسلامی کشور در آینده فراهم کند.


جهت مشاهده فایل مقاله بصورت کامل اینجا را کلیک کنید.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید