موضوعات پژوهشی حوزه بازار پول و سرمایه
شنبه, 24 شهریور 1397 22:55 پول سرمایه بازار مالی اسلامی 5780

 

 

رديف

موضوعات پژوهشي حوزه بازار سرمايه و بازار پول -مصوب 99

          1           

خريد و فروش دين و کاربرد آن در معاملات بانکي

          2           

اجاره به شرط تمليک و کاربرد آن در معاملات معاصر (بانک‌ها، ليزينگ و ...)

          3           

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي سپرده‌هاي بانکي در بانکداري اسلامي

          4           

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي تسهيلات بانکي در بانکداري اسلامي

          5           

بررسي فقهي ضمانت‌هاي بانکي در بانکداري اسلامي

          6           

ربا و جبران کاهش ارزش پول در ديون

          7           

بررسي فقهي معاملات شرکت‌هاي ليزينگ

          8           

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي استفاده از کارت‌هاي اعتباري در بانکداري بدن ربا

          9           

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي جريمه تأخير تأديه

        10         

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي معاملات شرکت‌هاي بيمه

        11         

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي معاملات سهام

        12         

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي خدمات بانکي در بانکداري اسلامي

        13         

بررسي فقهي و اقتصادي ابزارهاي مالي اسلامي (صکوک مرابحه، اجاره و ...)

        14         

بررسي فقهي و اقتصادي ابزارهاي مشتقه ( فيوچر، آپشن و سواپ)

        15         

راهکار استفاده صحيح عقود مشارکتي در بانکداري بدون ربا ايران

        16         

بررسي فقهي و اقتصادي تبديل تسهيلات بانکي به اوراق بهادار در بانکداري بدون ربا ايران

        17         

بررسي فقهي و اقتصادي انتشار صکوک بانکي براي پروژه‌هاي خاص در بانکداري بدون ربا

        18         

عدالت اقتصادي از ديدگاه اسلام

        19         

جايگاه عدالت اقتصادي در بانکداري اسلامي

        20         

علل و عوامل توسعه‌نيافتگي بانک‌ها در کشورهاي اسلامي

        21         

توزيع منابع طبيعي از ديدگاه اسلام

        22         

توزيع بعد از توليد (سهم عوامل توليد) از ديدگاه اسلام

        23         

جايگاه دولت در اقتصاد اسلامي

        24         

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي ربا

        25         

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي حيله‌هاي ربا

        26         

طراحي الگوي مناسب بانکداري براي کشور ...

        27         

بررسي فقهي و اقتصادي بازار از ديدگاه اسلام

        28         

اسباب و حدود مالکيت خصوصي از ديدگاه فقه اسلامي

        29         

مالکيت دولتي (قلمرو، اختيارات و مسؤوليت‌هاي دولت اسلامي)

        30         

مديريت ريسک نقدينگي در بانکداري اسلامي

        31         

کاربرد معاملات آتي (فيوچر ) در بازار پول و سرمايه اسلامي

        32         

کاربرد معاملات اختيار (آپشن ) در بازار پول و سرمايه اسلامي

        33         

کاربرد معاملات سواپ در بازار پول و سرمايه اسلامي

        34         

بررسي فقهي و اقتصادي اوراق مشارکت

        35         

بررسي فقهي و اقتصادي اوراق مشارکت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

        36         

بررسي تطبيقي بيمه‌هاي متعارف با بيمه هاي تکافل

        37         

استقلال بانك مركزي                   

        38         

مديريت ريسك در بانك‌ها             

        39         

ابزارهاي كنترل حجم پول در بانكداري بدون ربا                      

        40         

بررسي و تطبيق ابزارهاي مالي جديد با بانكداري اسلامي

        41         

بررسي عملكرد قانون بانكداري بدون ربا در ايران و بررسي لزوم بازنگري عقود اسلامي جاري

        42         

ارزيابي فقهي اقتصادي ابزارهاي بانكي و روش‌هاي نويني كه در ديگر كشورهاي اسلامي در حال اجرا است

        43         

توسعه ابزارهاي نوين در ارائه خدمات بانكداري اسلامي

        44         

مفهوم بانكداري خصوصي در اقتصاد ايران و بررسي زمينه‌هاي رقابت بين‌بانكي

        45         

بررسی فناوریهای نوین در دگرگونی مدلهای کسبوکار فعلی و خلق مدلهای کسب وکاری جدید

        46         

بررسی راههای تقویت کنترل داخلی در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی

        47         

کارکرد ابزارهای مالی جدید در توسعه بازار

        48         

بررسی و مطالعهی فروش استقراضی (Short Selling) و کارکرد آن در بورسهای توسعه یافته

        49         

بررسی و مطالعه در خصوص قرضدهی اوراق بهادار (Securities lending)

        50         

انواع گواهی سپرده و بررسی راهکارهای اجرایی و نیازمندیهای قانونی انتشار آنها

        51         

بررسی ابزار و روشهای پوشش ریسک در بازار سرمایه

        52         

بررسی ساختار، وظایف و کارکردهای شرکتهای تأمین سرمایه در بازار دست دوم و ارائه یک الگوی مناسب برای ایران

        53         

کارکردهای صندوقهای سرمایهگذاری در کالا، مستغلات در بازار سرمایه

        54         

نقش کارگزاران در توسعه بازار سرمایه )جذب، حفظ و رضایت مشتریان، ارائه انواع خدمات(

        55         

بررسی راهکارهای توسعه صندوقهای سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران

        56         

بررسی تطبیقی فعالیتها و خدمات شرکتهای کارگزاری در کشورهای مختلف و راهکارهای توسعهی این فعالیت در ایران

        57         

نقش نهادهای مالی در توسعه بازار سهام با تأکید بر شرکتهای اوراق بهادار، کارگزاری ) Securities firm

        58         

کارکردهای نهاد سپردهگذاری اوراق بهادار و CCP

        59         

کنترل تضاد منافع در واسطه گریهای مالی

        60         

نهادهای خود تنظیمگر و ارتباط آنها با مقام ناظر )بررسی تطبیقی الگوهای موجود(

        61         

تجربه کشورها در خصوصیسازی با استفاده از مکانیزم بورس اوراق بهادار

        62         

بررسی آثار اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی بر بازار سرمایه ایران )بازار بورس اوراق بهادار(

        63         

ظرفیتسازی در بازار سرمایه برای جذب خصوصی سازی

        64         

بررسی آثار اجرای برنامه سهام عدالت بر بازار سرمایه

        65         

بررسی مقایسهای عملکرد شرکتهای دولتی قبل و بعد از واگذاری در بورس

        66         

سازوکارهای انتقال مدیریت شرکتهای مشمول واگذاری به بخش خصوصی

        67         

تدوین الگوی مناسب برای راه اندازی بورس بین المللی

        68         

مطالعه ارتقای جایگاه بینالمللی بورس اوراق بهادار و تعامل بیشتر با بورسهای منطقهای و جهانی

        69         

راهکارهای اجرایی پذیرش شرکتها در بورسهای خارجی و پذیرش شرکتهای خارجی در بورس تهران

        70         

یکپارچه سازی و ادغام در صنعت بورس اوراق بهادار

        71         

معاملات فرامرزی و اثرات آن برای بازار سرمایه ایران )خروج سرمایه(

        72         

امکانسنجی و بررسی پیامدهای پذیرش نهادهای مالی خارجی در بازار سرمایه ایران

73

بررسی راهکارهای افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه کشور

74

بررسی راهکارهای توسعهی فرهنگ سهامداری

75

تأثیر فرهنگ و پنداشت عموم بر جذب سرمایه خارجی

76

بررسی الزامات قانونی و ارائه راهکارهای اجرایی راهبری شرکتی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس

77

بررسی چارچوب قانونی، نظارتی و بازار سرمایه کشور و ارائه راهکارهایی برای حصول اهداف مورد نظر در اصل

78

هماهنگسازی قوانین و مقررات و نقش آن در توسعه بازار

79

تأثیر قوانین و مقررات بر کارکردهای بورسها

80

کاهش اطمینان در بازار در اثر تنوع و تناوب رویدادها و مقررات

81

مطالعه تطبیقی مقررات شرکتهای سرمایه گذاری

82

ضرورت بازنگری در قانون و مقررات شرکتهای سرمایه گذاری

83

بررسي علت معوقه شدن مطالبات سيستم بانكي

84

بررسی نقاط قوت و ضعف قانون بازار اوراق بهادار ایران در مقایسهی تطبیقی با کشورهای مختلف

85

بررسی قانون اصل 44 و آثار آن بر بازار سرمایه ی ایران

86

بررسی اثر ساختار مالکیتی (ownership structure) بر ارزش شرکتها

87

نقش سهامداران استراتژیک در حمایت از حقوق سهامداران اقلیت

88

تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس بر بازده سهام آنها

89

آسیب شناسی شرکتهای حذف شده از تابلوی بورس )از دیدگاه مدیریت و معاملات به اشخاص واسطه، صنعت نهایی،افشای اطلاعات، منع دستکاری و غیره ....(

90

سیاستهای تقسیم سود و قیمت سهام در بورس تهران

91

استقلال هیئت مدیره در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

92

ارزیابی و مقایسه گزارشهای حسابرسی شرکتهای حذف شده از بورس

93

بهبود گزارشگری مالی شرکتی بورس

94

عوامل مؤثر بر سرعت انتشار گزارشهای مالی شرکتهای بورس

95

عوامل مؤثر بر خطای پیشبینی سود شرکتهای بورس

96

وسعت معاملات با اشخاص وابسته در شرکتهای بورس و میزان شفافیت اطلاعات آن

97

محتوای اطلاعات گزارشهای میاندورهای حسابرسی نشده

98

الگوی کسبوکار و ترکیب درآمد بورسهای اوراق بهادار

99

گزارشگری کنترل داخلی ناشران اوراق بهادار بورس: الزامات و نیازمندیها

100

آسیب شناسی بازار سرمایه )بازار اوراق بهادار( ایران

101

بررسی مشکلات تالارهای مناطق و ارائه راهکارهای مناسب برای حل آن

102

تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر بورس اوراق بهادار

103

بررسی الزامات و آثار آزادسازی ورود و خروج سرمایه خارجی بر بازار سرمایه ایران

104

بررسی تأثیر متغیرهای سیاسی بر نوسانپذیری شاخص قیمت بورس اوراق

105

مطالعه نحوه گسترش اطلاعرسانی در بازار سرمایه و نقش آن در شفاف سازی بازار

106

بررسی اثر نرخ تورم بر بازار سهام

107

سیاستهای پولی و اثرات آن بر بازار سهام ایران

108

بررسی تطبیقی میزان سهام شناور و دامنه نوسان قیمت در بورسهای مختلف و ارائهی راهحلهای مناسب در این زمینه

109

بررسی مقایسهای ابعاد مختلف بورس )حجم معاملات، ارزش بازار، سهام شناور، تعداد صنایع، تعداد سهامداران( و شناسایی محرکهای اصلی توسعه بازار

110

بررسی اثرات ناشی از تشکیل صفهای عرضه و تقاضا در بورس اوراق بهادار تهران و راهکارهای حذف آن

111

بررسی میزان کارایی بازار سهام و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود آن

112

بررسی تطبیقی بازار سرمایه و سایر فرصتهای سرمایهگذاری جایگزین

113

بازار سهام، آزمون کارایی و اثرات نوسانی

114

جهانی شدن و بازار سرمایه ایران )تهدیدها، فرصتها(

115

فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر بازار سرمایه

116

سازوكارهاي ارتقاي كيفيت اعتباري اوراق بهادار اسلامي

117

سرمایهگذاری خارجی در بازار اوراق بهادار و تأثیر آن بر توسعه بازار

118

شرکتی شدن بورس و تأثیرات آن بر عملکرد بازار

119

گسترش جغرافیایی بازار اوراق بهادار )فرصتها و چالشها(

120

بررسی راهکارهای روشهای مختلف عرضهی عمومی اولیهی (IPO) و ارائه ی روش مناسب برای بازار سرمایه ی ایران

121

بررسی و مطالعه الگوهای رفتاری سرمایهگذاران در بازار سرمایهی ایران

122

اثرات بازار سازی سهام بر روی درجه نقدشوندگی و ثبات قیمت آنها )عوامل مؤثر بر نقدشوندگی وکاهش Spread در بازار سهام(

123

بررسی نحوه و روشهای افشای اطلاعات

124

حباب قیمتی و راهکارهای جلوگیری از تشکیل حباب در بورس اوراق بهادار تهران

125

گزارشگری کنترل داخلی ناشران اوراق بهادار بورس: الزامات و نیازمندی ها

126

روندهای تصادفی و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

127

کارایی فعالیتهای بعد از معامله ) Post-Trade ( و توسعه بازار سرمایه

128

فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر بازار سرمایه

129

کنترل تضاد منافع تجاری و نقش نظارتی در بورس اوراق بهادار تهران

130

کارایی معاملات و فرآیندهای پس از معامله

131 انتشار اطلاعات و نقش شرکتهای فناوری اطلاعات
132 گزارشگری کنترل داخلی ناشران اوراق بهادار بورس: الزامات و نیازمندیها

 

 

رديف موضوعات پژوهشي حوزه بازار سرمايه و بازار-مصوب98
          1            تهیه الگوی اجرایی مناسب، به منظور ارتقای رشد و رونق تولید با تأکید بر پیشران های کلیدی اقتصادی
          2            استفاده از راهکار دادهکاوی در راستای تدوین و تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور
          3            اصلاح ساختار بودجه با نگاه ویژه بر تعیین قاعده مالی مناسب
          4            بررسی تعامل میان توزیع درآمد و سیاستهای پولی و مالی
          5            بررسی اثر آزادسازی قیمت کالاهای مشمول یارانه بر فقر و نابرابری و تعیین چارچوب جدید حمایت از اقشارآسیب پذیر
          6            آسیب شناسی و ارائه برنامه عملیاتی بهبود حقوق مالکیت در ایران، با تمرکز بر دو زیرشاخص حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری
          7            بهبود فرایند صدور جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداری در دستگاههای مختلف
          8            نقشه عملیاتی پیادهسازی نظام یکپارچه الکترونیکی مجوزدهی در ایران
          9            راستی آزمایی و تکمیل اطلاعات اظهارشده توسط مراجع صدور مجوز در پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسب وکار از طریق انجام بررسیهای میدانی
        10          طراحی و تدوین سازوکارهای توانمندسازی بخشخصوصی و سازمانهای مردم نهاد و واگذاری امور به آنها
        11          توانمندسازی بخشخصوصی با استفاده از اهرم ارتباط کسبوکارها و دانشگاه ها
        12          دولت و بازاریابی دیجیتال )هوشمند(/چگونگی تأثیر دیجیتال بر بازاریابی بخش عمومی )دولت)
        13          ارائه الگو جهت بررسی افزایش حداقل دستمزد بر شاخصهای اقتصادی )تورم- رشد اقتصادی- اشتغال(
        14          شناسایی و مدل نمودن فرایند )در سطح بین دستگاهی( راهاندازی برخی کسبوکارهای مهم و پر متقاضی کشور به همراه مدارک و شرایط مورد نیاز برای هر مجوز و استعلام مورد نیاز
        15          تهیه و تدوین بسته سیاستی مدیریت اموال و داراییهای عمومی
        16          تهیه و تدوین بسته سیاستگذاری خصوصیسازی شرکتهای دولتی باقیمانده
        17          تدوین الگویی برای پایش ثبات مالی در ایران
        18          امکانسنجی استفاده از ابزارهای مالی در مدیریت بحران بانکی
        19          ارائه چارچوبی برای ایجاد سازوکار پوشش نوسانات نرخ ارز در ایران
        20          ارزیابی مقرراتگذاری و نظارت بر بازار سرمایه ایران از منظر نظارت شایسته
        21          آسیب شناسی سازمان همکاری اقتصادی اکو و راهکارهای پیشنهادی برای فعالسازی آن
        22          تدوین و ارائه الگویی برای بررسی اثرات تغییرات نرخ تعرفه بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور
        23          بررسی علل عدم تحقق مناسب درآمدهای عمومی مصوب قوانین بودجه سنواتی دستگاههای اجرایی مجری وصول
        24          ارائه الگویی برای ارزشیابی داراییهای زیربنایی کشور
        25          مطالعه تطبیقی درخصوص نحوه شناسایی و ارزشگذاری داراییهای زیرزمینی
        26          طراحی مدل تعالی سازمانی نظام حسابداری و مالی بخش عمومی
        27          ارائه ابزار بهینه شناسایی حباب در بازار اوراق بدهی
        28          امکانسنجی پیادهسازی حسابرسی کنترلهای داخلی در بخش عمومی
        29          بررسی چالشهای وظایف نظارتی و اجرایی ذیحسابان
        30          بررسی نحوه مدیریت داراییهای دولت در قالب شرکت پروژه و صندوقهای سرمایه گذاری
        31          آسیب شناسی تأمین مالی دولت با استفاده از اسناد خزانه اسلامی
        32          بررسی مشکلات اجرایی مفاد قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و مقایسه آن با سال 1349 و تدوین راهکارهای اجرایی مناسب در زمینه مدیریت مالی دولت
        33          بررسی چالشها و ارائه راهکارهای اجرای قوانین استخدامی ایثارگران در دستگاههای اجرایی
        34          بررسی انواع قراردادهای منعقده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوانین و مقررات حاکم بر آنها
        35          بررسی تطبیقی حاکمیت شرکتی در ایران با منطقه و جهان
        36          بررسی و مطالعه نظامهای بنگاهداری دولتی در جهان و بومی سازی آن در ایران
        37          بررسی روشهای اعمال مدیریت و مالکیت سهام دولت در شرکتهای دولتی )متمرکز و غیرمتمرکز و یا ترکیبی(، متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور               
        38          بررسی و مطالعه نظام بودجهریزی شرکتهای دولتی در جهان و بومی سازی آن در ایران        
        39          بررسی تأمین منابع مالی و ساختار مالی شرکتهای دولتی موفق در جهان )حداقل ده شرکت بزرگ دنیا                     
        40          بررسی روشهای ارزیابی عملکرد اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و متناسب سازی آن با نظام پرداخت حقوق و مزایای آنها
        41          ارزیابی کیفیت داراییهای سیستم بانکی کشور
        42          تهیه و تدوین گزارش تحلیل عملکرد مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و پیشنهاد پروژههای بهبود عملکرد)بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد سال 1398)
        43          پایش و سنجش سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در ستاد وزارتخانه
        44          مفهوم بانكداري خصوصي در اقتصاد ايران و بررسي زمينه‌هاي رقابت بين‌بانكي
        45          بررسی راههای تقویت کنترل داخلی در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی
        46          بررسی فناوریهای نوین در دگرگونی مدلهای کسبوکار فعلی و خلق مدلهای کسب وکاری جدید
        47          کارکرد ابزارهای مالی جدید در توسعه بازار
        48          بررسی و مطالعهی فروش استقراضی (Short Selling) و کارکرد آن در بورسهای توسعه یافته
        49          بررسی و مطالعه در خصوص قرضدهی اوراق بهادار (Securities lending)
        50          انواع گواهی سپرده و بررسی راهکارهای اجرایی و نیازمندیهای قانونی انتشار آنها
        51          بررسی ابزار و روشهای پوشش ریسک در بازار سرمایه
        52          بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي قرارداد قرض‌الحسنه در بانکداري بدون ربا ايران
        53          بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي قرارداد فروش اقساطي در بانکداري بدون ربا ايران
        54          بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي قرارداد اجاره به شرط تمليک در بانکداري بدون ربا
        55          بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي قرارداد جعاله در بانکداري بدون ربا ايران
        56          بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي قرارداد سلف در بانکداري بدون ربا ايران
        57          بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي قرارداد خريد دين در بانکداري بدون ربا ايران
        58          بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي قرارداد مشارکت مدني در بانکداري بدون ربا ايران
        59          بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي قرارداد مشارکت حقوقي در بانکداري بدون ربا ايران
        60          بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي قرارداد مضاربه در بانکداري بدون ربا ايران
        61          بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي قرارداد مزارعه در بانکداري بدون ربا ايران
        62          بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي قرارداد مساقات در بانکداري بدون ربا ايران
        63          بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي سرمايه‌گذاري مستقيم در بانکداري بدون ربا ايران
        64          بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي خدمات بانکي در بانکداري بدون ربا ايران
        65          بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي ضمانت‌نامه‌هاي در بانکداري بدون ربا ايران
        66          بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي سوآپ نکول اعتباري در بانکداري بدون ربا ايران
        67          بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي سوآپ بازده کل در بانکداري بدون ربا ايران
        68          مديريت ريسک اعتباري در بانکداري بدون ربا ايران
        69          مديريت ريسک عملياتي در بانکداري بدون ربا ايران
        70          مديريت ريسک نقدينگي در بانکداري بدون ربا ايران
        71          مديريت ريسک نرخ ارز در بانکداري بدون ربا ايران
        72          مديريت ريسک نرخ سود در بانکداري بدون ربا ايران
73 بررسي نحوه عملكرد تسهيلات قرض الحسنه در بانك هاي كشور و ايحاد صندوق مشترك
74 بررسي امكان ايجاد ابزاري جديد به نام اوراق مشاركت تجاري ( كوتاه مدت با حداكثر سررسيد يكسال)
75 آسيب شناسي نظام نظارت بانكي در كشور
76 بررسي چگونگي عمليات بازار  باز در ايران به عنوان جايگزيني روش هاي جاري جهت تأمين منابع مالي بانك ها
77 بررسي عملكرد انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي از بعد فقهي، حقوقي، قانوني و جايگاه آن در مقايسه با الگوي ساير كشورها
78 بررسي ايجاد بازار ثانويه براي باز خريد انواع مشاركت، انواع گواهي سپرده و ساير ابزارهاي مالي و پول
79 بررسي سازو كار لازم براي تعميق بازار بين بانكي و ضابطه مند كردن سپرده گذاري بانك مركزي
80 بررسي ايجاد روش هاي بهينه و كارآمدي گواهي سپرده خاص به عنوان يك منبع مالي براي شركت‌ها
81 بررسي ايجاد ساز و كار لازم براي اجرايي نمودن اوراق صكوك و خريد دين در شبكه بانكي كشور
82 بررسي نحوه مديريت نقدينگي در بانك ها و پيشنهادهايي جهت بهبود آن
83 بررسي علت معوقه شدن مطالبات سيستم بانكي
84 جايگاه بازار سرمايه در تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي
85 جايگاه مقاصد شريعت در بازار سرمايه اسلامي
86 جايگاه عدالت اقتصادي در بازار سرمايه اسلامي
87 آسيب‌شناسي انتشار اوراق بهادار اسلامي (فقهي، حقوقي، مالي و اقتصادي) در بازار سرمايه ايران
88 طراحي اوراق بهادار اسلامي تركيبي
89 طراحي اوراق بهادار اسلامي با نرخ شناور
90 طراحي اوراق بهادار اسلامي قابل تبديل
91 استقاده از ظرفيت بازار سرمايه اسلامي (كاربرد ابزارهاي مالي اسلامي) جهت تأمين مالي صادرات، گردشگري، حمل و نقل، مسكن و ...
92 بررسي و ارائه راهكارها و ابزارهاي مالي اسلامي جهت جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه ايران
93 بررسي فقهي، مالي و اقتصادي ابزار‌ها و روش‌هاي مختلف پوشش، شراكت و انتقال ريسک در بازار سرمايه اسلامي
94 استفاده از ظرفيت بازار سرمايه اسلامي براي تأمين مالي خرد (طراحي و ارائه راهكارها و ابزارهاي مالي اسلامي)
95 مالي رفتاري و بازار سرمايه اسلامي 
96  استفاده از ظرفيت بازار سرمايه اسلامي (ابزارها و نهادهاي مالي اسلامي) جهت تأمين مالي طرح‌ها و شركت‌هاي دانش‌بنيان
97 استفاده از ظرفيت بازار سرمايه اسلامي (طراحي ابزارها و نهادهاي مالي اسلامي) جهت توسعه كارآفريني در كشور
98 استفاده از ظرفيت بازار سرمايه اسلامي (طراحي ابزارها و نهادهاي مالي اسلامي) جهت تأمين مالي پروژه‌اي
99 بررسي فقهي وقف سهام، بيمه سهام، هديه سهام و همچنين سهام وثيقه
100 مطالعه تطبيقي مباني ممنوعيت يا جواز مشتقات در مكاتب مختلف اسلامي
101 بررسي تطبيقي ديدگاه‌هاي مكاتب و مذاهب مختلف فقه اسلامي در مورد نوآوري‌هاي مالي در بازار سرمايه اسلامي 
102 بررسي فقهي بورس‌بازي و روش‌هاي مديريت و كنترل معاملات بورس‌بازانه
103  ارائه مدل كمي براي اندازه‌گيري حد مجاز بورس بازي در بازار سرمايه اسلامي
104 بررسي فقهي غربالگري نسبت‌هاي مالي در بازار سرمايه اسلامي
105 مطالعه تطبيقي تورق در بازار سرمايه اسلامي ميان انواع مكاتب فقهي اسلامي
106 بررسي فقهي، مالي و اقتصادي تبديل به اوراق بهادارسازي در بازار سرمايه اسلامي
107 بررسي قاعده اكل مال به باطل، غرر، ضرر و قمار در معاملات بازار سرمايه اسلامي
108 اندازه‌گيري و مديريت ريسك در انواع اوراق بهادار اسلامي 
109 تأثير واقعي‌سازي نرخ بازدهي اوراق بهادار اسلامي در بازار سرمايه بر اقتصاد 
110 امكان‌سنجي استفاده از ابزارهاي تنزيل دين در بازار سرمايه اسلامي با تأكيد بر بحران مالي
111 استانداردهاي حسابداري و حسابرسي براي اوراق بهادار اسلامي در ايران
112 بررسي تطبيقي اصول و ساختار نظارت شرعي در بازار سرمايه كشورهاي مختلف اسلامي
113 امكان‌سنجي فقهي، مالي و اقتصادي انتشار اوراق بهادار اسلامي رهني در بازار سرمايه ايران
114 بررسي فقهي، مالي و اقتصادي انتشار اوراق بهادار بيمه‌اي در بازار سرمايه ايران 
115 قيمت‌گذاري اوراق بهادار اسلامي در بازار سرمايه ايران
116  سازوكارهاي ارتقاي كيفيت اعتباري اوراق بهادار اسلامي
117 سنجش و مديريت ريسك سيستميك در بازار سرمايه اسلامي
118  جهاني‌سازي اقتصاد وبازار سرمايه اسلامي
119 بازار سرمايه اسلامي؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
120 بازار سرمايه اسلامي؛ نوآوري و رشد
121 ثبات مالي در بازار سرمايه اسلامي
122 بحران مالي؛ درس‌هايي براي بازار سرمايه اسلامي 
123  حاكميت شركتي و مسؤوليتاجتماعي در بازار سرمايه اسلامي
124 طراحي صندوق‌ها و نهادهاي مالي منطبق با موازين شريعت در بازار سرمايه اسلامي.
125 بررسي ماهيت و آسيب شناسي عقد ضمانت در نظام مالي ايران و ساير بازار هاي مالي اسلامي در دنيا
126 بررسي جايگاه و حدود شروط ضمن عقد در تبيين مشروعيت ابزارهاي مالي با رويکرد خرد و کلان اقتصادي
127 بررسي فقهي و حقوقي ماهيت سهام و آثار آن
128 ارتباط، تعامل و جايگاه بانکداري بدون ربا و بازار سرمايه اسلامي در صنعت مالي اسلامي
129  ارتباط، تعامل و جايگاه بازار سرمايه اسلامي و بيمه در صنعت مالي اسلامي
130 بررسي تطبيقي ماهيت، اركان و ساختار نهادهاي مالي در بازار سرمايه اسلامي و بازار سرمايه متعارف

 

 

 

 

 

 

 

 

حباب قیمتی و راهکارهای جلوگیری از تشکیل حباب در بورس اوراق بهادار تهران

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید