هیئت مدیره انجمن

دکتر علی صالح‌آبادی دکتر علی صالح‌آبادی رئیس هیئت مدیره انجمن
دکتر علی صالح‌آبادی رئیس هیئت مدیره انجمن
سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)
دکتری مدیریت مالی - دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مدیریت مالی - دانشگاه امام صادق
کارشناسی مدیریت مالی - دانشگاه امام صادق
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)
مدیرعامل - بانک توسعه صادرات (1393 تا اکنون )
رئیس سازمان - سازمان بورس و اوراق بهادار (1385-1393)
دبیرکل - بورس اوراق بهادار تهران (1384-1385)
حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان نائب رئیس هیئت مدیره انجمن
حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان نائب رئیس هیئت مدیره انجمن
سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)
دکتری - دانشگاه مفید قم
کارشناسی ارشد - دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی - حوزه علمیه قم
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)
مدیرگروه مالی - دانشگاه امام صادق(90 به بعد)
مدیرگروه اقتصاد - پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(83 تا 85)
رئیس پژوهشکده - پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(77 تا 83)
دکتر سید علی حسینی دکتر سید علی حسینی عضو هیئت مدیره انجمن(خزانه دار)
دکتر سید علی حسینی عضو هیئت مدیره انجمن(خزانه دار)
سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)
دکتری حسابداری - دانشکده مدیریت تهران
کارشناسی ارشد حسابداری - دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی حسابداری - دانشگاه صنعت نفت
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)
مدیر عامل - بورس انرژی ایران(92 به بعد)
عضو هیئت علمی - دانشگاه الزهرا
عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران - سازمان بورس و اوراق بهادار(85 تا 92)
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی دکتر فریدون رهنمای رودپشتی عضو هیئت مدیره انجمن
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی عضو هیئت مدیره انجمن
سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)
دکتری مدیریت مالی و حسابداری - دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - دانشگاه آزاد تهران مرکز
کارشناسی مدیریت دولتی - دانشگاه علوم تحقیقات
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)
عضو هیئت علمی - دانشگاه آزاد اسلامی
معاون دانشجویی دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی
معاون پژوهشی دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی
عضو هیئت مدیره - انجمن مهندسی مالی ایران
معاون برنامه ریزی - دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر ابوذر سروش دکتر ابوذر سروش عضو هیئت مدیره انجمن
دکتر ابوذر سروش عضو هیئت مدیره انجمن
سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)
دکتری مدیریت مالی - دانشگاه تهران
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)
عضو هیئت مدیره - بانک توسعه صادرات(95-ادامه دارد)
مشاور مدیر عامل و عضو هیدت مدیره - بانک قرض الحسنه رسالت
مجید پیره مجید پیره عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن
مجید پیره عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن
سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)
کارشناسی ارشد مدیریت مالی - دانشگاه امام صادق
کارشناسی مدیریت مالی - دانشگاه امام صادق
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار
دکتر باقر طاهریانفر دکتر باقر طاهریانفر عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن
دکتر باقر طاهریانفر عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن
سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)
دکتری حقوق خصوصی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)
رئیس هیئت مدیره - تامین سرمایه تمدن
عضو هیئت مدیره - بانک توسعه صادرات
دکتر سعید مستشار دکتر سعید مستشار بازرس (بازرس انجمن مالی سالامی ایران)
دکتر سعید مستشار بازرس (بازرس انجمن مالی سالامی ایران)
سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)
دانشجوی دکتری مدیریت مالی(در مرحله دفاع پایان نامه) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی - دانشگاه امام صادق
کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت مالی - دانشگاه امام صادق
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)
مدیر عامل - بانک مشترک ایران و ونزوئلا
مدیر عامل گروه راهبران اقتصادی آرمان
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار
مدیر عامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
دکتر امیر حمزه مالمیر دکتر امیر حمزه مالمیر بازرس علی البدل انجمن
دکتر امیر حمزه مالمیر بازرس علی البدل انجمن
سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)
دانشجوی دکتری حسابداری تهران
کارشناسی ارشد حسابداری شهید بهشتی
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)
عضو هیئت ‌مدیره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری اهداف
معاون ناشران و اموراعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران