پژوهش با موضوع عقد اختیار معامله
چهارشنبه, 28 شهریور 1397 22:30 3376

رديف

عنوان

پديد آورنده

1

ويژگي ها و مشخصات اوراق عقد اختيار (آذر 84)

نشست تخصصي (گروهي از صاحب نظران)

2

بررسي فقهي نوع عقد اختيار (آذر 84 )

نشست تخصصي (گروهي از صاحب نظران)

3

بررسي ابعاد اقتصادي عقد اختيار (بهمن 84 )

نشست تخصصي (گروهي از صاحب نظران)

4

بررسي ديدگاه هاي فقهي و راه هاي تصحيح عقد اختيار معامله 1  ( فروردين 85)

نشست تخصصي (گروهي از صاحب نظران)

5

بررسي ديدگاه هاي فقهي و راه هاي تصحيح عقد اختيار معامله 2 ( خرداد 85)

نشست تخصصي (گروهي از صاحب نظران)

Prev Next
برای ارسال نظر وارد سایت شوید