کلیپ معرفی انجمن
دوشنبه, 12 شهریور 1397 18:41 ویدئو انجمن فیلم معرفی 29364
انجمن مالی اسلامی ایران(Iranian Association of Islamic Finance) ، به‌منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي دانش مالی اسلامی و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه مالی اسلامی تشكيل شده است.
به‌منظور نيل به هدفهاي مذكور ، انجمن اقدامات زير را به‌عمل خواهد‌آورد:
•انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين‌المللي با محققان و متخصصاني كه به گونه‌اي با علم مالی اسلامی، اعم از بازار سرمایه، بازار پول و صنعت بیمه و سایر حوزه های مرتبـط سـر و كار دارند.
•همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن.
•ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استـادان ممتـاز.
•ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني.
•برگزاري گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي.
• انتشار كتب و نشريات علمي.
•برگزاری دوره های آموزشی MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی و بانکداری اسلامی
•برگزاری نشست های تخصصی مالی اسلامی در سه حوزه ی بانکداری، بازار سرمایه و بیمه بصورت ماهانه.
• ایجاد پایگاه جامع علمی-خبری در حوزه مالی اسلامی.
Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید