اعضای افتخاری انجمن مالی اسلامی ایران

انجمن مالی اسلامی آیت الله محمد علی تسخیری عضو افتخاری انجمن
انجمن مالی اسلامی دکتر محمد جواد ایروانی عضو افتخاری انجمن
انجمن مالی اسلامی دکتر داوود دانش جعفری عضو افتخاری انجمن
انجمن مالی اسلامی دکتر محمدرضا پور ابراهیمی عضو افتخاری انجمن
انجمن مالی اسلامی آیت الله محمد علی تسخیری عضو افتخاری انجمن
انجمن مالی اسلامی محمد حسین حسین‌زاده بحرینی عضو افتخاری انجمن
انجمن مالی اسلامی مصطفی پورمحمدی عضو افتخاری انجمن
انجمن مالی اسلامی محمد علی زلفی‌گل عضو افتخاری انجمن
انجمن مالی اسلامی روح‌الله دهقانی فیروزآبادی عضو افتخاری انجمن