انواع و شرايط عضويت
چهارشنبه, 28 شهریور 1397 22:24 عضویت راهنما مالی اسلامی دانشجویی پیوسته حقوقی افتخاری 9842

1-عضويت پيوسته:

مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته های مدیریت مالی، حسابداری، اقتصاد، فقه و حقوق اسلامی و رشته‌هاي وابسته باشند، مي‌توانند به‌عضويت پيوسته درآيند.

 

2- عضويت وابسته:

اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي در يكي از رشته‌هاي مذكور شاغل باشند.

 

3- عضويت دانشجويي:

كليه دانشجوياني كه در رشته‌هاي مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی، حسابداری، اقتصاد، فقه و حقوق اسلامی و سایر رشته های مرتبط به تحصيل اشتغال دارند.

 

4- عضويت افتخاري:

شخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‌هاي اقتصاد و مالی اسلامـی حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمكهاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده‌ باشند.

 

5- اعضاي مؤسساتي (حقوقي):

سازمانهايي كه در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند.برای اعضای حقوقی متناسب با سرمایه ثبت شده تا سرمایه 20 میلیارد ریال مبلغ 10 میلیون ریال و برای سرمایه بیش از 20 میلیارد ریال مبلغ 30 میلیون ریال حق عضویت دریافت  می شود.

 

تبصره 1: افراد داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته‌هاي مذكور  مي‌توانند با تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

تبصره 2: اعضاي مؤسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي‌شوند.

 

ماده 7: هر يكي از اعضاء سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي‌گردد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهدكرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضويت هيچ‌گونه حق و ادعايي نسبت به دارايي  انجمن براي عضو ايجاد نمي‌كند.

تبصره 2: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

 

ماده 8: عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي‌يابد:

1-8- استعفاي كتبي

2-8- عدم پرداخت حق عضويت سالانه

تبصره: تأييد خاتمه عضويت با هيئت مديره است.

Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید