فیلم های ضبط شده دوره چهارم
جمعه, 03 مرداد 1399 15:44 1088
Gallery Image 1

 

جهت مشاهده فیلم جلسه مورد نظر، روی لینک کلیک کنید.

درسبازارسرمایه اسلامیتجزیه و تحلیل صورت های مالیروش تحقیقمهندسی مالی و مدیریت ریسک
استاددکتر پیرهدکتر خسروشاهیمدعودکتر امروی
هفته اول /14و15 آبان ۹۹ https://b2n.ir/181849 https://b2n.ir/812976 - https://b2n.ir/053744
هفته دوم/  21و22آبان ۹۹ - https://b2n.ir/751053 https://b2n.ir/597054 https://b2n.ir/368675
هفته سوم/28و29آبان ۹۹ https://b2n.ir/038639 https://b2n.ir/077768
- https://b2n.ir/197198
هفته چهارم/5و6 آذر ۹۹ https://b2n.ir/481467 https://b2n.ir/349165
https://b2n.ir/420925
https://b2n.ir/878450
هفته پنجم/12و13 آذر ۹۹ https://b2n.ir/617943
https://b2n.ir/766722
https://b2n.ir/265238 https://b2n.ir/103632
هفته ششم/19و20 آذر ۹۹ - https://b2n.ir/395788
- https://b2n.ir/448023
هفته هفتم/ 26و27 آذر ۹۹ - - - https://b2n.ir/518243
هفته هشتم/3و4 دی۹۹ https://b2n.ir/872194
https://b2n.ir/798092
- https://b2n.ir/389569
هفته نهم/10و11 دی۹۹ https://b2n.ir/819012
https://b2n.ir/769592
- -
هفته دهم/17و18 دی ۹۹ https://b2n.ir/732522
https://b2n.ir/233635
- https://b2n.ir/984110
هفته یازدهم/24و25 دی ۹۹ لینک لینک لینک لینک
هفته دوازدهم/1و2 بهمن ۹۹ https://b2n.ir/933385
https://b2n.ir/789277
لینک https://b2n.ir/359884
هفته سیزدهم/8و9 بهمن۹۹ https://b2n.ir/436539
https://b2n.ir/u78771
لینک https://b2n.ir/128949
هفته چهاردهم/15و16 بهمن ۹۹ https://b2n.ir/y23790
https://b2n.ir/d62540
لینک https://b2n.ir/x32304
هفته پانزدهم/22و23 بهمن ۹۹ لینک لینک لینک لینک
هفته شانزدهم/29و30 بهمن ۹۹ https://b2n.ir/m52830
https://b2n.ir/p40357
لینک https://b2n.ir/k65241
هفته هفدهم/13و14 اسفند ۹۹

5اسفند

https://b2n.ir/n39952

https://b2n.ir/h79613

- - https://b2n.ir/b32906
هفته هجدهم/20و21اسفند۹۹ https://b2n.ir/w72615
- - -
هفته نوزدهم/27و28 اسفند۹۹

https://b2n.ir/y32199

https://b2n.ir/z32904

- - https://b2n.ir/n50000

 

 

 

 

جهت مشاهده فیلم جلسه مورد نظر، روی لینک کلیک کنید.

درس سمینار در مالی اسلامی روش تحقیق
استاد دکتر صالح آبادی اساتید منتخب
جلسه اول طراحی اوراق استصناع- دکتر سروش
جلسه دوم اوراق استصناع- دکتر سروش
جلسه سوم اوراق مصون از تورم- آقای کاوند
جلسه چهارم بانکداری مشترک در سطح بین المللی دکتر مستشار
جلسه پنجم دکتر مصباحی مقدم،قسمت اول، قسمت دوم
جلسه ششم شتباهات رایج در تحقیقات مالی،دکتر علی سعیدی
جلسه هفتم   لینک
جلسه هشتم دکتر حسینی لینک
جلسه نهم   لینک
جلسه دهم لینک
جلسه یازدهم   لینک
جلسه دوازدهم  دکتر رهنمای رودپشتی لینک
جلسه سیزدهم لینک
جلسه چهاردهم لینک
جلسه پانزدهم لینک
جلسه شانزدهم لینک

Prev Next
برای ارسال نظر وارد سایت شوید