پذیرفته شدگان سومین دوره مدیریت سبد اوراق بهادار انجمن مالی اسلامی ایران مشخص شدند
Friday, 04 June 2021 02:39 مدیریت سبد مدیریت سبد اوراق بهادار دوره مدیریت سبد 141

پس از انجام گرفتن سه مرحله مصاحبه از بین بیش از 40 نفر متقاضی حضور در سومین دوره مدیریت سبد اوراق بهادار، نفرات برگزیده مشخص شدند.

پس از انجام گرفتن سه مرحله مصاحبه از بین بیش از 40 نفر متقاضی حضور در سومین دوره مدیریت سبد اوراق بهادار، نفرات برگزیده مشخص شدند.
فراخوان ثبت نام سومین دوره مدیریت سبد اوراق بهادار انجمن مالی اسلامی ایران 6 اردیبهشت 1400 منتشر شد. پس از انتشار این فراخوان بیش از 40 نفر از حائزان شرایط، جهت شرکت در این دوره ثبت نام نمودند که پس از انجام مصاحبه با این افراد در سه مرحله، بیست نفر توسط کمیته علمی برای حضور در این دوره برگزیده شدند. لیست برگزیدگان به شرح زیر است:


با افراد منتخب جهت قطعی شدن ثبت نام طی هفته آتی تماس گرفته خواهد شد.

Prev Next
Tagged under
Login to post comments