دوره‌های DBA بازار سرمایه اسلامی

 

انجمن مالی اسلامی ایران معرفی دوره و ویژگی ها+ ثبت نام
انجمن مالی اسلامی ایران اساتید دوره
انجمن مالی اسلامی ایران دانش پذیران دوره
انجمن مالی اسلامی ایران نخستین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران دومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران چهارمین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی