اعضای افتخاری انجمن مالی اسلامی ایران

آیت الله محمد علی تسخیری آیت الله محمد علی تسخیری عضو افتخاری انجمن
آیت الله محمد علی تسخیری عضو افتخاری انجمن
دکتر محمد جواد ایروانی دکتر محمد جواد ایروانی عضو افتخاری انجمن
دکتر محمد جواد ایروانی عضو افتخاری انجمن