دوره آموزشی مدیریت سبد اوراق بهادار

 

انجمن مالی اسلامی ایران معرفی دوره و ویژگی های آن
انجمن مالی اسلامی ایران اساتید دوره
انجمن مالی اسلامی ایران دانش پذیران دوره