اساتيد دوره های DBA مالی اسلامی

دکتر علي صالح‌آبادي دکتر علي صالح‌آبادي
دکتر علي صالح‌آبادي
سوابق تحصيلي(به ترتيب از آخرين مدرک تحصيلي)
دکتري مديريت مالي - دانشگاه تهران
کارشناسي ارشد مديريت مالي - دانشگاه امام صادق
کارشناسي مديريت مالي - دانشگاه امام صادق
سوابق کاري(به ترتيب از آخرين محل کار)
مديرعامل - بانک توسعه صادرات (1393 تا اکنون )
رئيس سازمان - سازمان بورس و اوراق بهادار (1385-1393)
دبيرکل - بورس اوراق بهادار تهران (1384-1385)
حجت الاسلام دکتر سيد عباس موسويان حجت الاسلام دکتر سيد عباس موسويان
حجت الاسلام دکتر سيد عباس موسويان
سوابق تحصيلي(به ترتيب از آخرين مدرک تحصيلي)
دکتري - دانشگاه مفيد قم
کارشناسي ارشد - دانشگاه شهيد بهشتي
کارشناسي - حوزه علميه قم
سوابق کاري(به ترتيب از آخرين محل کار)
مديرگروه مالي - دانشگاه امام صادق(90 به بعد)
مديرگروه اقتصاد - پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي(83 تا 85)
رئيس پژوهشکده - پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي(77 تا 83)
 
درس:
مباني بازار سرمايه اسلامي-بازار سرمايه اسلامي پيشرفته
حجت الاسلام دکتر غلامرضا مصباحي مقدم حجت الاسلام دکتر غلامرضا مصباحي مقدم
حجت الاسلام دکتر غلامرضا مصباحي مقدم
سوابق تحصيلي(به ترتيب از آخرين مدرک تحصيلي)
دکتري - حوزه علميه قم
کارشناسي ارشد اقتصاد
سوابق کاري(به ترتيب از آخرين محل کار)
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي(دور هشتم و نهم)
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام
عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق عليه السلام
 
درس:
مباني بازار سرمايه اسلامي-بازار سرمايه اسلامي پيشرفته
حجت الاسلام دکتر مجید رضایی حجت الاسلام دکتر مجید رضایی
حجت الاسلام دکتر مجید رضایی
سوابق تحصيلي(به ترتيب از آخرين مدرک تحصيلي)
دوره آموزشی دکتري : دانشگاه مفید قم
کارشناسي ارشد: اقتصاد دانشگاه مفید قم
کارشناسي: اقتصاد دانشگاه مفید قم
سوابق کاري
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید قم
عضو شورای فقهی بانک مرکزی
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار
 
درس:
مباني بازار سرمايه اسلامي-بازار سرمايه اسلامي پيشرفته
دکتر سيد علي حسيني دکتر سيد علي حسيني
دکتر سيد علي حسيني
سوابق تحصيلي(به ترتيب از آخرين مدرک تحصيلي)
دکتري حسابداري - دانشکده مديريت تهران
کارشناسي ارشد حسابداري - دانشگاه تربيت مدرس
کارشناسي حسابداري - دانشگاه صنعت نفت
سوابق کاري(به ترتيب از آخرين محل کار)
مدير عامل - بورس انرژي ايران(92 به بعد)
عضو هيئت علمي - دانشگاه الزهرا
عضو هيئت مديره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران - سازمان بورس و اوراق بهادار(85 تا 92)
 
درس:
مباحث پيشرفته در تجزيه و تحليل صورت هاي مالي
دکتر فريدون رهنماي رودپشتي دکتر فريدون رهنماي رودپشتي
دکتر فريدون رهنماي رودپشتي
سوابق تحصيلي(به ترتيب از آخرين مدرک تحصيلي)
دکتري مديريت مالي و حسابداري - دانشگاه شهيد بهشتي
کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني - دانشگاه آزاد تهران مرکز
کارشناسي مديريت دولتي - دانشگاه علوم تحقيقات
سوابق کاري(به ترتيب از آخرين محل کار)
عضو هيئت علمي - دانشگاه آزاد اسلامي
معاون دانشجويي دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامي
معاون پژوهشي دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامي
عضو هيئت مديره - انجمن مهندسي مالي ايران
درس:
مهندسي مالي و مديريت ريسک پيشرفته
دکتر حسين قضاوي دکتر حسين قضاوي
دکتر حسين قضاوي
سوابق تحصيلي(به ترتيب از آخرين مدرک تحصيلي)
دکتري مديريت استراتژيک- دانشگاه عالي دفاع
کارشناسي ارشد اقتصاد-دانشگاه امام صادق(ع)
سوابق کاري(به ترتيب از آخرين محل کار)
قائم مقام سابق بانک مرکزي
عضو سابق هيئت مديره بانک توسعه صادرات
معاون سابق بانکي وزارت اقتصاد و امور دارايي
عضو هيئت مديره بانک سامان
درس:
اقتصاد پولي و مالي پيشرفته
دکتر علي سعيدي دکتر علي سعيدي
دکتر علي سعيدي
سوابق تحصيلي(به ترتيب از آخرين مدرک تحصيلي)
دکتري مديريت مالي - دانشگاه آزاد اسلامي
کارشناسي ارشد مديريت مالي - دانشگاه امام صادق
کارشناسي مديريت مالي - دانشگاه امام صادق
سوابق کاري(به ترتيب از آخرين محل کار)
نائب رئيس هيئت مديره و معاون نظارت بر نهاد هاي مالي - سازمان بورس و اوراق بهادار( از 92 تا 96)
عضو هيئت مديره و معاون اجرايي - سازمان بورس و اوراق بهادار(89 تا 92)
مدير پژوهش و مطالعات اسلامي - سازمان بورس و اوراق بهادار(85 تا 89)
دکتر ابوذر سروش دکتر ابوذر سروش
دکتر ابوذر سروش
سوابق تحصيلي(به ترتيب از آخرين مدرک تحصيلي)
دکتري مديريت مالي - دانشگاه تهران
سوابق کاري(به ترتيب از آخرين محل کار)
عضو هيئت مديره - بانک توسعه صادرات(95-ادامه دارد)
مشاور مدير عامل و عضو هيدت مديره - بانک قرض الحسنه رسالت
دکتر ميرحسين موسوي دکتر مير حسين موسوي
دکتر مير حسين موسوي
سوابق تحصيلي(به ترتيب از آخرين مدرک تحصيلي)
كارشناسي علوم اقتصادي –دانشگاه تبريز
كارشناسي ارشد علوم اقتصادي – دانشگاه علامـه طباطبـائي
دكتري علوم اقتصادي اقتصادسنجي -دانشگاه علامه طباطبايي
سوابق کاري(به ترتيب از آخرين محل کار)
عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا(س)
درس:
روش هاي کمي پيشرفته
دکتر محمد توحیدی دکتر محمد توحیدی
دکتر محمد توحیدی
سوابق تحصيلي(به ترتيب از آخرين مدرک تحصيلي)
دکتري مدیریت مالی- دانشگاه امام صادق(ع)
کارشناسي ارشد مدیریت مالی-دانشگاه امام صادق(ع)
سوابق کاري(به ترتيب از آخرين محل کار)
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)
درس:
مبانی بازار سرمایه اسلامی
دکتر غلامعلی میرزایی منفرد دکتر غلامعلی میرزایی منفرد
دکتر غلامعلی میرزایی منفرد
سوابق تحصيلي(به ترتيب از آخرين مدرک تحصيلي)
دکتري حقوق جزا و جرم شناسی- دانشگاه قم
کارشناسي ارشد حقوق-دانشگاه امام صادق(ع)
سوابق کاري(به ترتيب از آخرين محل کار)
مسوول گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار
دبیر هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار
درس:
مقررات تحلیلگری بازار سرمایه-مقررات مدیریت سبد
دکتر محمودرضا خواجه نصیری دکتر محمودرضا خواجه نصیری
دکتر محمودرضا خواجه نصیری
سوابق تحصيلي(به ترتيب از آخرين مدرک تحصيلي)
دکتري مهندسی مالی
کارشناسي ارشد مهندسی مالی
سوابق کاري(به ترتيب از آخرين محل کار)
مدیر عامل شرکت تامین سرمایه تمدن
نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران
مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار
درس:
مدیریت سبد اوراق بهادار
مجيد پيره مجيد پيره
مجيد پيره
سوابق تحصيلي(به ترتيب از آخرين مدرک تحصيلي)
کارشناسي ارشد مديريت مالي - دانشگاه امام صادق
کارشناسي مديريت مالي - دانشگاه امام صادق
سوابق کاري(به ترتيب از آخرين محل کار)
دبير کميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار
دکتر مرتضي شهيدي دکتر مرتضي شهيدي
دکتر مرتضي شهيدي
سوابق تحصيلي(به ترتيب از آخرين مدرک تحصيلي)
دکتري حقوق خصوصي- دانشگاه قم
کارشناسي ارشد حقوق-دانشگاه امام صادق(ع)
سوابق کاري(به ترتيب از آخرين محل کار)
مدير مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس(97 به بعد)
مدير پيگيري تخلفات سازمان بورس
درس:
مقررات تحليلگري بازار سرمايه
دکتر مجید امروی دکتر مجید امروی
دکتر مجید امروی
سوابق تحصيلي(به ترتيب از آخرين مدرک تحصيلي)
دکتری مهندسی مالی -علوم تحقیقات
کارشناسی ارشد مدیریت مالی-دانشگاه علوم اقتصادی
کارشناسی مدیریت مالی- دانشگاه علوم اقتصادی
سوابق کاري(به ترتيب از آخرين محل کار)
مدیر مشاوره سرمایه گذاری خدمات مالی نهایت نگر
مدیریت سبد،تحلیل و صندوق
کارشناس سرمایه گذاری -شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
درس:
مهندسی مالی و مدیریت ریسک پیشرفته
دکتر احمد پویانفر دکتر احمد پویانفر
دکتر احمد پویانفر
سوابق تحصيلي(به ترتيب از آخرين مدرک تحصيلي)
دکترای مديريت مالی- دانشگاه تهران
فوق لیسانس ریاضیات مالی و معامله گری- دانشگاه سیتی لندن
فوق ليسانس مديريت مالی- دانشگاه تهران
کارشناسی مدیریت مالی- دانشگاه علوم اقتصادی
ليسانس مديريت بازرگانی- دانشگاه فردوسی مشهد
فوق ديپلم حسابداری- آموزشکده شهيد شمسي پور
سوابق کاري(به ترتيب از آخرين محل کار)
مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
رئيس هيات مديره شرکت مديريت سرمايه گذاری شاخص
مشاور مالی تامین سرمایه نوین
درس:
روش های کمی پیشرفته
دکتر رضا غلامعلی پور دکتر رضا غلامعلی پور
دکتر رضا غلامعلی پور
سوابق تحصيلي(به ترتيب از آخرين مدرک تحصيلي)
دکترای حسابداری: دانشگاه علامه طباطبائی
کارشناسی ارشد حسابداری: دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی حسابداری: دانشگاه حضرت ولیعصر(عج) رفسنجان
سوابق کاري(به ترتيب از آخرين محل کار)
معاون پذیرش و بازاریابی شرکت فرابورس
معاون توسعه بازار شرکت فرابورس
مدیر ناشران شرکت فرابورس
رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت دارایی مرکزی
کارشناس مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار
درس:
مباحث پیشرفته در تجزیه و تحلیل صورت های مالی