موضوعات پژوهشی حوزه بازار پول و سرمایه
چهارشنبه, 28 شهریور 1397 21:25 پول سرمایه بازار مالی اسلامی 1343

رديف

موضوعات پژوهشي حوزه بازار سرمايه و بازار پول

          1           

خريد و فروش دين و کاربرد آن در معاملات بانکي

          2           

اجاره به شرط تمليک و کاربرد آن در معاملات معاصر (بانک‌ها، ليزينگ و ...)

          3           

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي سپرده‌هاي بانکي در بانکداري اسلامي

          4           

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي تسهيلات بانکي در بانکداري اسلامي

          5           

بررسي فقهي ضمانت‌هاي بانکي در بانکداري اسلامي

          6           

ربا و جبران کاهش ارزش پول در ديون

          7           

بررسي فقهي معاملات شرکت‌هاي ليزينگ

          8           

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي استفاده از کارت‌هاي اعتباري در بانکداري بدن ربا

          9           

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي جريمه تأخير تأديه

        10         

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي معاملات شرکت‌هاي بيمه

        11         

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي معاملات سهام

        12         

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي خدمات بانکي در بانکداري اسلامي

        13         

بررسي فقهي و اقتصادي ابزارهاي مالي اسلامي (صکوک مرابحه، اجاره و ...)

        14         

بررسي فقهي و اقتصادي ابزارهاي مشتقه ( فيوچر، آپشن و سواپ)

        15         

راهکار استفاده صحيح عقود مشارکتي در بانکداري بدون ربا ايران

        16         

بررسي فقهي و اقتصادي تبديل تسهيلات بانکي به اوراق بهادار در بانکداري بدون ربا ايران

        17         

بررسي فقهي و اقتصادي انتشار صکوک بانکي براي پروژه‌هاي خاص در بانکداري بدون ربا

        18         

عدالت اقتصادي از ديدگاه اسلام

        19         

جايگاه عدالت اقتصادي در بانکداري اسلامي

        20         

علل و عوامل توسعه‌نيافتگي بانک‌ها در کشورهاي اسلامي

        21         

توزيع منابع طبيعي از ديدگاه اسلام

        22         

توزيع بعد از توليد (سهم عوامل توليد) از ديدگاه اسلام

        23         

جايگاه دولت در اقتصاد اسلامي

        24         

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي ربا

        25         

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي حيله‌هاي ربا

        26         

طراحي الگوي مناسب بانکداري براي کشور ...

        27         

بررسي فقهي و اقتصادي بازار از ديدگاه اسلام

        28         

اسباب و حدود مالکيت خصوصي از ديدگاه فقه اسلامي

        29         

مالکيت دولتي (قلمرو، اختيارات و مسؤوليت‌هاي دولت اسلامي)

        30         

 مديريت ريسک نقدينگي در بانکداري اسلامي

        31         

کاربرد معاملات آتي (فيوچر ) در بازار پول و سرمايه اسلامي

        32         

کاربرد معاملات اختيار (آپشن ) در بازار پول و سرمايه اسلامي

        33         

کاربرد معاملات سواپ در بازار پول و سرمايه اسلامي

        34         

بررسي فقهي و اقتصادي اوراق مشارکت

        35         

بررسي فقهي و اقتصادي اوراق مشارکت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

        36         

بررسي تطبيقي بيمه‌هاي متعارف با بيمه هاي تکافل

        37         

استقلال بانك مركزي                   

        38         

مديريت ريسك در بانك‌ها             

        39         

ابزارهاي كنترل حجم پول در بانكداري بدون ربا                      

        40         

بررسي و تطبيق ابزارهاي مالي جديد با بانكداري اسلامي

        41         

بررسي عملكرد قانون بانكداري بدون ربا در ايران و بررسي لزوم بازنگري عقود اسلامي جاري

        42         

ارزيابي فقهي اقتصادي ابزارهاي بانكي و روش‌هاي نويني كه در ديگر كشورهاي اسلامي در حال اجرا است

        43         

توسعه ابزارهاي نوين در ارائه خدمات بانكداري اسلامي

        44         

مفهوم بانكداري خصوصي در اقتصاد ايران و بررسي زمينه‌هاي رقابت بين‌بانكي

        45         

ارائه راهکارهاي عملياتي نمودن عقود اسلامي در اصلاح نظام اقتصادي کشور

        46         

ارائه بسته سياستي مناسب و کارآمد براي کاربرد عقود اسلامي در معاملات بين المللي

        47         

مقايسه تطبيقي تجارب موفق بانك‌هاي اسلامي در تجهيز و تخصيص

        48         

بانکداري الکترونيک از نظر بانکداري اسلامي

        49         

استانداردهاي حسابداري و حسابرسي در بانكداري اسلامي

        50         

اصول نظارت بر بانك‌ها در نظام بانكداري اسلامي

        51         

مديريت ريسك در بانكداري اسلامي و تفاوت آن با بانكداري متعارف

        52         

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي قرارداد قرض‌الحسنه در بانکداري بدون ربا ايران

        53         

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي قرارداد فروش اقساطي در بانکداري بدون ربا ايران

        54         

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي قرارداد اجاره به شرط تمليک در بانکداري بدون ربا

        55         

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي قرارداد جعاله در بانکداري بدون ربا ايران

        56         

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي قرارداد سلف در بانکداري بدون ربا ايران

        57         

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي قرارداد خريد دين در بانکداري بدون ربا ايران

        58         

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي قرارداد مشارکت مدني در بانکداري بدون ربا ايران

        59         

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي قرارداد مشارکت حقوقي در بانکداري بدون ربا ايران

        60         

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي قرارداد مضاربه در بانکداري بدون ربا ايران

        61         

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي قرارداد مزارعه در بانکداري بدون ربا ايران

        62         

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي قرارداد مساقات در بانکداري بدون ربا ايران

        63         

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي سرمايه‌گذاري مستقيم در بانکداري بدون ربا ايران

        64         

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي خدمات بانکي در بانکداري بدون ربا ايران

        65         

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي ضمانت‌نامه‌هاي در بانکداري بدون ربا ايران

        66         

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي سوآپ نکول اعتباري در بانکداري بدون ربا ايران

        67         

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي سوآپ بازده کل در بانکداري بدون ربا ايران

        68         

مديريت ريسک اعتباري در بانکداري بدون ربا ايران

        69         

مديريت ريسک عملياتي در بانکداري بدون ربا ايران

        70         

مديريت ريسک نقدينگي در بانکداري بدون ربا ايران

        71         

مديريت ريسک نرخ ارز در بانکداري بدون ربا ايران

        72         

مديريت ريسک نرخ سود در بانکداري بدون ربا ايران

73

بررسي نحوه عملكرد تسهيلات قرض الحسنه در بانك هاي كشور و ايحاد صندوق مشترك

74

بررسي امكان ايجاد ابزاري جديد به نام اوراق مشاركت تجاري ( كوتاه مدت با حداكثر سررسيد يكسال)

75

آسيب شناسي نظام نظارت بانكي در كشور

76

بررسي چگونگي عمليات بازار  باز در ايران به عنوان جايگزيني روش هاي جاري جهت تأمين منابع مالي بانك ها

77

بررسي عملكرد انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي از بعد فقهي، حقوقي، قانوني و جايگاه آن در مقايسه با الگوي ساير كشورها

78

بررسي ايجاد بازار ثانويه براي باز خريد انواع مشاركت، انواع گواهي سپرده و ساير ابزارهاي مالي و پول

79

بررسي سازو كار لازم براي تعميق بازار بين بانكي و ضابطه مند كردن سپرده گذاري بانك مركزي

80

بررسي ايجاد روش هاي بهينه و كارآمدي گواهي سپرده خاص به عنوان يك منبع مالي براي شركت‌ها

81

بررسي ايجاد ساز و كار لازم براي اجرايي نمودن اوراق صكوك و خريد دين در شبكه بانكي كشور

82

بررسي نحوه مديريت نقدينگي در بانك ها و پيشنهادهايي جهت بهبود آن

83

بررسي علت معوقه شدن مطالبات سيستم بانكي

84 

جايگاه بازار سرمايه در تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي

 85

جايگاه مقاصد شريعت در بازار سرمايه اسلامي

 86

جايگاه عدالت اقتصادي در بازار سرمايه اسلامي

 87

آسيب‌شناسي انتشار اوراق بهادار اسلامي (فقهي، حقوقي، مالي و اقتصادي) در بازار سرمايه ايران

 88

طراحي اوراق بهادار اسلامي تركيبي

 89

طراحي اوراق بهادار اسلامي با نرخ شناور

 90

طراحي اوراق بهادار اسلامي قابل تبديل

 91

استقاده از ظرفيت بازار سرمايه اسلامي (كاربرد ابزارهاي مالي اسلامي) جهت تأمين مالي صادرات، گردشگري، حمل و نقل، مسكن و ...

 92

بررسي و ارائه راهكارها و ابزارهاي مالي اسلامي جهت جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه ايران

93 

بررسي فقهي، مالي و اقتصادي ابزار‌ها و روش‌هاي مختلف پوشش، شراكت و انتقال ريسک در بازار سرمايه اسلامي

94 

استفاده از ظرفيت بازار سرمايه اسلامي براي تأمين مالي خرد (طراحي و ارائه راهكارها و ابزارهاي مالي اسلامي)

 95

مالي رفتاري و بازار سرمايه اسلامي 

 96

 استفاده از ظرفيت بازار سرمايه اسلامي (ابزارها و نهادهاي مالي اسلامي) جهت تأمين مالي طرح‌ها و شركت‌هاي دانش‌بنيان

 97

استفاده از ظرفيت بازار سرمايه اسلامي (طراحي ابزارها و نهادهاي مالي اسلامي) جهت توسعه كارآفريني در كشور

 98

استفاده از ظرفيت بازار سرمايه اسلامي (طراحي ابزارها و نهادهاي مالي اسلامي) جهت تأمين مالي پروژه‌اي

 99

بررسي فقهي وقف سهام، بيمه سهام، هديه سهام و همچنين سهام وثيقه

 100

مطالعه تطبيقي مباني ممنوعيت يا جواز مشتقات در مكاتب مختلف اسلامي

 101

بررسي تطبيقي ديدگاه‌هاي مكاتب و مذاهب مختلف فقه اسلامي در مورد نوآوري‌هاي مالي در بازار سرمايه اسلامي 

 102

بررسي فقهي بورس‌بازي و روش‌هاي مديريت و كنترل معاملات بورس‌بازانه

 103

 ارائه مدل كمي براي اندازه‌گيري حد مجاز بورس بازي در بازار سرمايه اسلامي

 104

بررسي فقهي غربالگري نسبت‌هاي مالي در بازار سرمايه اسلامي

 105

مطالعه تطبيقي تورق در بازار سرمايه اسلامي ميان انواع مكاتب فقهي اسلامي

 106

بررسي فقهي، مالي و اقتصادي تبديل به اوراق بهادارسازي در بازار سرمايه اسلامي

 107

بررسي قاعده اكل مال به باطل، غرر، ضرر و قمار در معاملات بازار سرمايه اسلامي

 108

اندازه‌گيري و مديريت ريسك در انواع اوراق بهادار اسلامي 

 109

تأثير واقعي‌سازي نرخ بازدهي اوراق بهادار اسلامي در بازار سرمايه بر اقتصاد 

 110

امكان‌سنجي استفاده از ابزارهاي تنزيل دين در بازار سرمايه اسلامي با تأكيد بر بحران مالي

 111

استانداردهاي حسابداري و حسابرسي براي اوراق بهادار اسلامي در ايران

 112

بررسي تطبيقي اصول و ساختار نظارت شرعي در بازار سرمايه كشورهاي مختلف اسلامي

 113

امكان‌سنجي فقهي، مالي و اقتصادي انتشار اوراق بهادار اسلامي رهني در بازار سرمايه ايران

 114

بررسي فقهي، مالي و اقتصادي انتشار اوراق بهادار بيمه‌اي در بازار سرمايه ايران 

 115

قيمت‌گذاري اوراق بهادار اسلامي در بازار سرمايه ايران

 116

 سازوكارهاي ارتقاي كيفيت اعتباري اوراق بهادار اسلامي

 117

سنجش و مديريت ريسك سيستميك در بازار سرمايه اسلامي

 118

 جهاني‌سازي اقتصاد وبازار سرمايه اسلامي

 119

بازار سرمايه اسلامي؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

 120

بازار سرمايه اسلامي؛ نوآوري و رشد

 121

ثبات مالي در بازار سرمايه اسلامي

 122

بحران مالي؛ درس‌هايي براي بازار سرمايه اسلامي 

 123

 حاكميت شركتي و مسؤوليتاجتماعي در بازار سرمايه اسلامي

 124

طراحي صندوق‌ها و نهادهاي مالي منطبق با موازين شريعت در بازار سرمايه اسلامي.

 125

بررسي ماهيت و آسيب شناسي عقد ضمانت در نظام مالي ايران و ساير بازار هاي مالي اسلامي در دنيا

 126

بررسي جايگاه و حدود شروط ضمن عقد در تبيين مشروعيت ابزارهاي مالي با رويکرد خرد و کلان اقتصادي

 127

بررسي فقهي و حقوقي ماهيت سهام و آثار آن

 128

ارتباط، تعامل و جايگاه بانکداري بدون ربا و بازار سرمايه اسلامي در صنعت مالي اسلامي

 129

 ارتباط، تعامل و جايگاه بازار سرمايه اسلامي و بيمه در صنعت مالي اسلامي

 130

بررسي تطبيقي ماهيت، اركان و ساختار نهادهاي مالي در بازار سرمايه اسلامي و بازار سرمايه متعارف

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید