موضوعات پژوهشی حوزه بیمه اسلامی
چهارشنبه, 28 شهریور 1397 20:53 پژوهشی اسلامی بیمه 1034

رديف

موضوعات پژوهشي حوزه بيمه اسلامي

1

راهکارهاي استفاده از بيمه تکافل در بيمه اتکايي

2

 تکافل، چالش ها و چشم اندازهاي آن

3

 مقايسه بين تکافل با بيمه هاي تعاوني (بررسي وجوه اشتراک و افتراق)

4

بررسي و تبيين مدل هاي مطرح شده و مورد استفاده در صنعت بيمه اسلامي

5

مقايسه تطبيقي تکافل با بيمه متعارف و تببين مزايا و کاستي هاي آن

6

 بررسي مشکلات وموانع فرهنگي در توسعه تکافل در سطح كشور

7

 مقايسه الگوهاي نظارتي در بيمه هاي متعارف و تکافل

8

 تجزيه و تحليل شيوه هاي مناسب توسعه محصولات تکافل در ايران و ارائه الگوي مناسب

9

 بررسي مشکلات مرتبط با محيط اجتماعي در توسعه تکافل در سطح كشور

10

 بررسي مشکلات مرتبط با محيط سياسي و منطقه اي در توسعه تکافل در سطح كشور

11

 تجزيه و تحليل و بررسي مقايسه اي شيوه هاي مناسب بازاريابي تکافل در ايران

12

 برآورد ظرفيت هـاي بالقــوه بازار بيمـه هـاي اسلامي در ايران و طراحـي پوشش هـاي جديد بيمه‌هاي اسلامي

13

بررسي كارايي شبكه فروش بيمه هاي اسلامي

14

بررسي عوامل موثر بر فروش بيمه اسلامي

15

 مقايسه تطبيقي تنوع پوشش هاي بيمه هاي اسلامي در ايران و كشورهاي منتخب

16

 جايگاه حاكميت شركتي در كنترل و نظارت بر ارائه يا استفاده از تکافل

17

 ماهيت و آثار حقوقي قراردادهاي تکافل

18

 بررسي ديدگاه‌هاي فقهي و حقوقي مختلف (شيعه و اهل سنت) در زمينه تکافل و بيمه‌هاي اسلامي 

19

امکان سنجي انتشار اوراق بهادار در تکافل

20

 تحليل اثرات رفاهي تکافل و بيمه‌هاي اسلامي

21

بررسي آثار بيمه‌ هاي اسلامي بر صنعت خدمات مالي كشور (بورس، بانكها و ...)

22

 بررسي و تحليل رويكرد بانك‌هادر استفاده از خدمات تکافل و بيمه هاي اسلامي

23

بررسي آثار تکافل بر اقتصاد و صنعت بيمه

24

 بررسي و تحليل كاركردهاي فعاليت بيمه ـ بانك در تکافل

25

 بررسي موانع اجرائي توسعه تکافل و ارائه راهكارهاي مناسب 

26

جايگاه سيستم هاي اطلاعاتي در توسعه خدمت رساني مناسب در بازار تکافل 

27

 امكان سنجي عرضه محصولات تکافل در ايران

28

امکان سنجي ورود به بازار جهاني تكافل

29

استخراج شاخص هاي عمومي و خاص بيمه و تامين از ديدگاه اسلام و جايگاه نهاد بيمه در اسلام 

30

 بررسي ميزان تطابق تکافل با شاخص هاي تامين از ديدگاه اسلام

31

تحليل خصوصيات بيمه بايسته در انديشه و معارف اسلامي

32

جايگاه و نقش تکافل در توسعه صنعت بيمه در کشور

33

 بررسي راهکار هاي موثر براي مديريت ريسک هاي بيش از ظرفيت شرکت هاي تکافل

34

ساير موضوعات مرتبط با مباني اسلامي بيمه و تکافل ( با تصويب گروه و شوراي پژوهشي)

35

 بررسي نوع نگرش فعالان صنعت بيمه به بيمه هاي تعاون 

36

بررسي ويژگي هاي محصولات بيمه اي در بيمه هاي تعاوني 

37

امکان سنجي و تحليل راهکارهاي توسعه بيمه هاي تعاوني در کشور

38

 آسيب شناسي بازار و عملکرد بيمه هاي تعاوني در جهان و ايران

39

 مدل سازي و تحليل استراتژي هاي بيمه اي در بخش تعاون

40

تحليل الگوهاي قيمت گذاري و تعيين حق بيمه در بيمه هاي تعاوني (کاربرد و گسترش دانش اکچوئرال)

41

 نظريه بازي ها و طراحي مکانيزم در بيمه هاي تعاوني

42

 زمينه هاي کاربرد و توسعه بيمه هاي تعاوني در رشته هاي مختلف

43

 تحليل روش ها و فرآيندهاي ارتقاء روح تعاون در بيمه هاي متعارف

44

 راهکار کاهش تقلب در صنعت بيمه با استفاده از بيمه تعاوني

45

 بررسي راه کارهاي ايجاد بيمه هاي اتکايي تعاوني در منطقه خاور ميانه 

46

 روش هاي توسعه بيمه اتکايي تعاوني 

47

 تعيين و بررسي شاخص هاي سنجش ريسک در بيمه هاي تعاون ي

48

 تحليل ريسک هاي بيمه پذير در بيمه هاي تعاوني

49

 بررسي نحوه پوشش مشترک ريسک هاي بزرگ بيمه هاي تعاوني 

50

 بررسي الگوهاي ايجاد و افزايش ضريب نفوذ بيمه هاي تعاوني در کشور

51

 بررسي مباني نظري تبديل به اوراق بهادار كردن در بيمه تعاوني و انواع و تقسيم بندي آن

52

 طراحي بيمه نامه هاي تعاوني

53

معرفي الگوهاي نظارتي در بيمه هاي تعاوني 

54

 تاثير جهاني سازي بر پيشرفت بيمه هاي تعاوني 

55

تاثير تحريم هاي اقتصادي بر توسعه بيمه هاي تعاوني 

56

 امکان سنجي ارائه بيمه هاي تعاون در جامعه شهري و روستايي

57

مطالعه تطبيقي بيمه تعاون در ايران و کشور هاي اسلامي 

58

حقوق بيمه در قرآن و معارف اهل بيت عليهم السلام

59

 بررسي فقهي و حقوقي بيمه صنايع بالادستي و پايين دستي در صنعت نفت

60

 فلسفه حقوق بيمه عمر و جايگاه آن در نيل به اهداف صنعت بيمه در کشور

61

بررسي فقهي و حقوقي ارزش توافقي و رابطه آن با اصل غرامت در بيمه

62

بررسي فقهي و حقوقي بيمه کاهش ارزش پول 

63

بررسي فقهي و حقوقي اصل حسن نيت در حقوق بيمه(با رويکرد حمايت از بيمه گذار)

64

بررسي فقهي و حقوقي بيمه معاملات معارض 

65

 بررسي فقهي و حقوقي بيمه اموال حاصل از مالکيت فکري

66

 بررسي فقهي و حقوقي اوراق بهادار بيمه اي 

67

 بررسي حقوقي ادغام شرکت هاي بيمه و انواع روش هاي آن

68

 بررسي فقهي و حقوقي بيمه نکول اسناد تجاري

69

 بررسي حقوق و وظايف شرکت هاي بيمه بيگانه در کشور و تفاوت هاي آن با شرکت هاي بيمه متبوع ايران

70

 بررسي جنبه حقوقي و قانوني پرداخت خسارت افت قيمت خودرو

71

 بررسي فقهي و حقوقي قاعده تعاون در بيمه و حدود و صغور آن

72

 بازنگري در قراردادهاي بيمه اي با هدف حمايت از توليد کنندگان

73

 بررسي جايگاه مقام داوري در بيمه مرکزي با توجه به تجربيات ساير کشور ها

74

 بازنگري در ساختار قراردادهاي بيمه اي و بررسي تطبيقي آن در کشورهاي ديگر

75

 حيله هاي حقوقي در قراردادهاي مختلف بيمه اي کشور و اثرات آن

76

 آسيب شناسي حقوقي بيمه عمر در کشور و راهکارهاي حقوقي افزايش ضريب نفوذ آن

77

 بررسي قراردادهاي شرکت هاي بيمه در سرمايه گذاري هاي حق بيمه ها

78

 ارزيابي حقوقي مديريتي توسعه بيمه هاي نفت و گاز، پتروشيمي، برق و صنايع مادر

79

 بررسي مشکلات حقوقي قراردادهاي بيمه اي در استخراج از معادن :

80

 جايگاه صنعت بيمه در اصل چهل و چهار قانون اساسي ج.ا.ا.

81

 جايگاه صنعت بيمه در صنعت نفت از ديدگاه حقوق عمومي

82

 بررسي جايگاه حقوقي بيمه هاي اتکايي در بيمه هاي تکافل

83

 امکان سنجي و ضرورت سنجي تاسيس دادگاه تخصصي دعاوي بيمه اي در قوه قضائيه

84

مباني و ماهيت اجباري بودن بعضي از قراردادهاي بيمه کشور و بررسي آن در کشورهاي ديگر

85

 بررسي حقوقي بيمه درماني اجباري

86

 روش هاي ورود شرکت هاي بيمه اتکايي خارجي در حوزه بيمه اي کشور

87

 انواع قراردادهاي شرکت هاي بيمه با شرکت هاي خارجي بيمه اتکايي و مزاياي هر يک

88

 امکان سنجي ورود شرکت هاي بيمه اتکايي داخلي در عرصه بين الملل با توجه به عهد نامه هاي بين المللي

89

 الزامات و تاثيرات حقوقي پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) در صنعت بيمه کشور (با توجه به تجربيات ساير کشورها)

90

 نقش و جايگاه حقوقي بيمه مرکزي ايران پس از عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني (WTO)

91

 بررسي الزامات فقهي، حقوقي، قانوني، اقتصادي و اجتماعي اجراي الگوي تکافل در کشور؛

92

 امکان سنجي عرضه محصولات تکافل در کشورهاي حوزه خليج فارس؛

93

تحليل مقايسه اي بيمه هاي متعارف، تعاوني و تکافل در حوزه هاي نظري و کاربردي (با هدف ارتقاء نظام و صنعت بيمه در کشور- براساس تجربيات کشورهاي موفق)؛

94

معرفي و بررسي الگوهاي نوين پوشش ريسک و بيمه براساس مباني اسلامي؛

95

 ارزيابي حقوقي مباني و ساختار قانوني بيمه (با هدف پيشنهاد اصلاحات قانوني مناسب)؛

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید