دانش پذیران دوره های مالی اسلامی

نخستین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

انجمن مالی اسلامی ایران هادی احمدیان نخستین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران حجت ایاصوفی نخستین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران حسن بان نخستین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران مبینا بنی اسدی نخستین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران یوسف تلافی داریانی نخستین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران سعید جمالی نخستین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران سمانه حق شناس نخستین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران مهدی دلبری نخستین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران حسام سرفرازیان نخستین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران نیلوفر طهماسبی نژاد نخستین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران سارا فاروقی نخستین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران عماد فلامرزی نخستین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران محسن مطلبی نخستین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران سولماز مهاجری نخستین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران جواد وکیلی نخستین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران علی یزدانی نخستین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

 

انجمن مالی اسلامی ایران محسن ایلچی دومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران غفور بابایی دومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران مهسا توکلی کوشا دومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران زهرا حسینی مکارم دومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران احسان خاتونی داریان دومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران فاطمه خان احمدی دومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران سمیرا خشنود دومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران میلاد خوش زبان دومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران محمد دشتی رحمت آبادی دومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران مصطفی زه تابیان دومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران توحید سلیمانزده دومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران علیرضا شایان دومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران فاطمه طالبی توتی دومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران محمد هادی عابدی دومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران محمد جواد فرهانیان دومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران حسین فهیمی دومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران مریم کاشانی دومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران علی نقوی دومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران محمد هرمزی دومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

 

سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

 

انجمن مالی اسلامی ایران میر مهدی میرآقایی سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران علی ابراهیمی سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران محمدرضا اسحاقی سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران سعید آخوندی سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران پدرام آرمات سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران اسماعیل بیات سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران امین تفضلی مقدم سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران علیرضا توکلی کوشا سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران سید جمال الدین حسینی سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران سحر حکم آبادی سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران شهاب خدابخشیان سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران سعید خدایی سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران مرضیه خزائی سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران علیرضا رشیدی سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران شیما رضایی سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران تینا زندی سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران یاسین سلیمانیان سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران بابک عاصمی سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران شیوا عزیزی سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران مجید کهنوجی سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران بهناز کوهکن سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران مهدی مهدوی سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران محبوبه نارویی سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی